ADWOKAT ANNA KĄTNIK – MANIA

adwokat Anna Kątnik – Mania w skrócie:

adwokat Anna Kątnik - Mania

  • ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim,
  • członek Izby Adwokackiej w Koszalinie, w ramach której odbyła trzyletnią aplikację adwokacką,
  • Wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, którego jest współzałożycielem,
  • członek Zespołu ds. Prawa Karnego Sędziów Sądów Polskich „IUSTITIA”,
  • działa na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa.
Praktyka adwokacka

Adwokat Anna Kątnik – Mania jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiejnr wpisu KOS/Adw/215.

W swojej pracy zawodowej stawia nacisk na zapewnienie rzetelnej, rzeczowej i celowej obsługi prawnej. Dba o ciągły rozwój, uczestnicząc w szkoleniach, śledząc działalność orzeczniczą sądów powszechnych, a także analizując specjalistyczną literaturę prawniczą. Umożliwia jej to stosowanie nowych rozwiązań prawnych w odniesieniu do celów, jakie chce osiągnąć Klient.

Prowadzona przez adwokat Annę Kątnik – Mania kancelaria swoje usługi prawne kieruje zarówno do Klientów z całej Polski, jak i przebywających poza granicami kraju. Pozwala na to korzystanie przez kancelarię z takich aplikacji, jak np. Signal.

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”

adwokat Anna Kątnik - Mania Wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego "Defensor Iuris"

Od 2019 r. jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” i jednocześnie jego współzałożycielem.

Jako członek Stowarzyszenia uczestniczy w pracach komisji senackich, działa na rzecz samorządu adwokackiego, opiniuje przepisy, postuluje o zmianę regulacji prawnych. Oprócz tego, przynależność do Stowarzyszenia to również inicjowanie i organizowanie kampanii społecznościowych dotyczących praw oraz wolności obywatelskich, a także współdziałanie z innymi zawodami prawniczymi.

Członkostwo w Stowarzyszeniu umożliwia realizację zawodową i osobistą. Ponadto, pozwala na nawiązywanie kontaktów i wspólne działanie z innymi członkami samorządu adwokackiego.

Zespół ds. Prawa Karnego Sędziów Sądów Polskich „IUSTITIA”

Adwokat Anna Kątnik – Mania należy do Zespołu ds. Prawa Karnego Sędziów Sądów Polskich „IUSTITIA”, w ramach którego ma okazję współpracować z wybitnymi karnistami z całego kraju. Aktywność ta polega m.in. ma opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz analizie przepisów już obowiązujących, pod kątem możliwości ich zmiany. Jest to niewątpliwy zaszczyt, biorąc pod uwagę fakt, że w grupie jest jedynym adwokatem. Stanowi to efekt otwarcia Sędziów na współpracę z innymi zawodami prawniczymi, związaną z konsultowaniem stanowiska w odniesieniu do projektowanych zmian w prawie oraz podejmowania inicjatyw w zakresie modyfikacji istniejących rozwiązań legislacyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Już w czasie studiów realizowała praktyki w kancelariach prawnych, poznając tajniki pracy zawodowego pełnomocnika.

Pracę magisterską na temat pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim porządku prawnym napisała w ramach Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego pod kierunkiem dr hab. prof US Małgorzaty Ofiarskiej, uzyskując z niej ocenę bardzo dobrą.

Aplikacja adwokacka
Adwokat Anna Kątnik – Mania odbyła trzyletnią aplikację adwokacką. W tym czasie wielokrotnie zastępowała adwokatów przed sądami i organami ścigania, uczestnicząc w rozprawach oraz czynnościach dowodowych realizowanych w ramach postępowania przygotowawczego. Do jej zadań należało również redagowanie projektów pism procesowych, umów, analizowanie orzecznictwa i stanowiska judykatury, a także udzielanie porad prawnych, bieżący kontakt z Klientem.

Duży nakład pracy zaowocował przyswojeniem zasad wykonywania zawodu adwokata, co w konsekwencji pozwoliło na ukończenie aplikacji pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym.

Od wielu lat, współpracuje z jedną, z renomowanych Kancelarii Adwokackich w Słupsku.

Dodatkowa działalność

Adwokat Anna Kątnik – Mania podejmuje szereg działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Aktywność ta kształtuje w niej umiejętność przekazywania „zrozumiałym językiem” fachowych pojęć, ponieważ jest ona dedykowana osobom, które nie są prawnikami. 
Polega ona w szczególności na prowadzeniu zajęć z młodzieżą w ramach:

Uczestniczyła także w Światowych Dniach Wymiaru Sprawiedliwości. Były one organizowane z udziałem Sędziów z Oddziału Słupskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, słupskich adwokatów oraz Prokuratury Rejonowej w Słupsku.