SPRAWY CYWILNE

Kancelaria w ramach swojej działalności prowadzi sprawy cywilne. 

Zaliczamy do nich najczęściej postępowania:

  • o zapłatę, o ustalenie istnienia/nieistnienia/nieważności stosunku prawnego – np. tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, roszczenia z tytułu umów,
  • o naruszenie dóbr osobistych – np. świadczenia pieniężne, obowiązek określonego zachowania się, w tym przeproszenia,
  • gospodarcze – np. sporządzanie projektów umów, dochodzenie roszczeń z tytułu kary umownej, domaganie się spłaty wierzytelności na podstawie art. 299 K.s.h., ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego,
  • rodzinne – np. rozwód, separacja, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku, rozdzielność majątkowa,
  • z zakresu prawa osobowego – np. uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie,
  • dotyczące prawa rzeczowego – np. zasiedzenie, przepadek, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowania wieczystoksięgowe,
  • z zakresu prawa spadkowego – np. stwierdzenie nabycia spadku, spis inwentarza, zachowek,
  • depozytowe – złożenie do depozytu sądowego, zwrot i wydanie depozytu.

ROLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH

Sprawy cywilne z udziałem pełnomocnika w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania:

I. Postępowanie przedsądowe

Sprawy cywilne postępowanie przedsądoweStrona może być reprezentowana przez pełnomocnika jeszcze przed złożeniem pozwu lub wniosku do sądu. Jest to tzw. postępowanie przedsądowe. Wyraża się ono przedstawieniem przez strony stanowisk i próbą znalezienia pola do negocjacji. Może zostać zainicjowane skierowaniem do przeciwnika wezwania do zapłaty lub pisma wzywającego do zaniechania naruszeń. Natomiast, gdy Klient stał się adresatem tego rodzaju dokumentu, zadaniem pełnomocnika może być zredagowanie odpowiedzi na żądania oponenta oraz ustne poinformowanie Mocodawcy o jego szansach i zagrożeniach w wypadku ewentualnego postępowania sądowego. Oprócz przedstawienia argumentów w formie pisemnej, postępowanie na tym etapie przewiduje także możliwość przystąpienia do mediacji, zredagowania i podpisania porozumienia, a także wystąpienie o zgodę do odpowiednich podmiotów.

Obecność pełnomocnika może pozwolić na ostudzenie (często wzburzonych) emocji. Mobilizuje również rozmówców do skoncentrowania się na rozwiązaniu problemu. Jeżeli strony chcą zawrzeć ugodę, adwokat – przed podpisaniem dokumentów przez Mocodawcę – wyjaśnia swojemu Klientowi zrozumiałym językiem ich treść oraz przedstawia spodziewane dla niego skutki prawne. Na życzenie Mandanta (np. gdy kontakt z przeciwnikiem chce ograniczyć do minimum) jego pełnomocnik może samodzielnie zastępować go w bezpośrednim kontakcie z adwersarzem.

Polubowne zakończenie sporu pozwala na wypracowanie ugody bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych, względnie prowadzi do ich zmniejszenia. Należy bowiem pamiętać, że sprawy cywilne mają co do zasady charakter odpłatny. Oznacza to, że chcąc zainicjować postępowanie sądowe, należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. 

II. Postępowanie sądowe

Postępowanie sądoweJeżeli z uwagi na rodzaj sporu (np. w przypadku separacji) lub jego stopień zaawansowania (strony o sprzecznych interesach nie chcą lub nie są w stanie znaleźć wspólnego rozwiązania) wymaga on rozstrzygnięcia przez wymiar sprawiedliwości, to choć samo wszczęcie postępowania sądowego nie wyklucza zawarcia porozumienia, to często wymaga od stron większej aktywności, wielokrotnej, bieżącej i szczegółowej analizy, a także reagowania na czynności sądu oraz działania przeciwnika w odpowiednim czasie. Ustanowiony pełnomocnik pomaga stronie uporać się z tymi obowiązkami. Reprezentując Klienta, w zależności od treści umowy, sporządza w sprawie pisma procesowe (w tym środki odwoławcze), uczestniczy w rozprawach (zadając świadkom pytania), proponuje Klientowi rozwiązania zgodne z założonym celem (konsultacje prawne).

III. Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjneW niektórych przypadkach koniecznym staje się podjęcie działań w ramach postępowania egzekucyjnego, w którym rola pełnomocnika nierzadko odgrywa istotne znaczenie.

Dzieje się tak, np. gdy wierzyciel dochodzi od nas należności, które zostały już spłacone bądź uległy przedawnieniu. Podobnie, gdy pomimo potrącenia wierzytelności, sprawę przekazano do egzekucji.

Co ciekawe, pomoc adwokata na tym etapie może również okazać się przydatna w sprawach alimentacyjnych. Zdarza się tak, że skonfliktowani rodzice, po rozstaniu, z powrotem ze sobą zamieszkują. Gdy jednak próba zakończyła się fiaskiem, urażona strona niejako w odwecie może próbować domagać się orzeczonych alimentów za okres „wsteczny”.  Wówczas warto niezwłocznie zwrócić się do fachowego pełnomocnika o wsparcie.