SPRAWY KARNE


Kancelaria świadczy usługi z zakresu spraw karnych, do których zaliczamy:

  • przestępstwa  – w tym m.in. przeciwko: życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, nieudzielenie pomocy), bezpieczeństwu w komunikacji (np. katastrofa w ruchu lądowym, wypadek, nietrzeźwy kierowca, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień) , wolności (np. handel ludźmi, groźba karalna, uporczywe nękanie – tzw. stalking, zmuszenie do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, naruszenie miru domowego) rodzinie i opiece (np. znęcanie się, uchylanie się od alimentów – tzw. niealimentacja, uprowadzenie), czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej), wymiarowi sprawiedliwości (np. fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenie, fałszywe dowody, poplecznictwo, niezawiadomienie o przestępstwie, naruszenie zakazu sądowego, niezastosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową, niewypełnianie obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym), porządkowi publicznemu (np. udaremnienie legalnego zebrania, znieważenie pomnika), wiarygodności dokumentów (np. podrobienie lub przerobienie dokumentu, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, niszczenie dokumentów), mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo), obrotowi gospodarczemu (np. nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, działanie na szkodę wierzyciela, wyzysk przymusowego położenia).

 

  • wykroczenia – w tym m. in. przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu (np. zakłócenie porządku, naruszenie przepisów o zgromadzeniach), bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu, nieudzielenie pomocy, prowadzenie bez uprawnienia, przekroczenie uprawnień), osobie (np. złośliwe niepokojenie), mieniu (np. kradzież, przywłaszczenie, szalbierstwo, paserstwo, niszczenie cudzej rzeczy), interesom konsumentów, obyczajności publicznej (np. nieobyczajny wybryk).

 

 

ROLA ADWOKATA W SPRAWACH KARNYCH

w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania

Nie bez przyczyny zawód adwokata często kojarzy się z jego udziałem w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia. Może on bowiem występować w tego rodzaju sprawach, zarówno w charakterze obrońcy (wówczas reprezentuje podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonego w toku postępowania sądowego, skazanego w ramach postępowania wykonawczego, obwinionego w przypadku wykroczeń), jak i pełnomocnika (dbając o interesy pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego).

 

Najbardziej korzystnym dla Mocodawcy rozwiązaniem jest zlecenie sprawy adwokatowi już na etapie postępowania przygotowawczego. Wówczas może on uczestniczyć w najważniejszych czynnościach dowodowych, których treść zazwyczaj decyduje o poniesieniu odpowiedzialności karnej podejrzanego bądź jej uniknięciu. Jest to niezwykle ważne również dlatego, że po wniesieniu aktu oskarżenia, bardzo często sąd podczas rozprawy odwołuje się do treści protokołów sporządzonych w toku śledztwa lub dochodzenia.

Ustanowienie pełnomocnika na początkowym stadium postępowania, pozwala pokrzywdzonemu na „odseparowanie się” od sprawy (na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe). Często bowiem ofiara nie chce mieć styczności ze swoim oprawcą. Zdarza się też, że nie może pozwolić sobie na wzięcie udziału we wszystkich czynnościach (np. z uwagi na ich wyznaczanie w godzinach pracy). Powierzenie sprawy adwokatowi sprawia, że Klient może liczyć na jego pomoc prawną, w tym na ewentualne złożenie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

O zaletach podjęcia współpracy z obrońcą nie trzeba zbyt długo przekonywać. Już po przeprowadzeniu pierwszej rozmowy z Klientem jest on w stanie stwierdzić, jakie są mocne i słabe strony sprawy. W oparciu o przekazane przez Mocodawcę informacje, posiadaną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie, staje się autorem linii obrony, która zależności od przebiegu postępowania, może ulegać zmianom. 

 

Nawet gdy oskarżony już na etapie postępowania sądowego chce dobrowolnie poddać się karze, warto, aby przed podjęciem decyzji, skonsultował się z profesjonalistą. Może okazać się, że ewentualne porozumienie wywołuje skutki prawne, z których podsądny w ogóle nie zdaje sobie sprawy (np. skazanie będzie wiązało się z utratą zatrudnienia, a zastosowanie określonych środków karnych spowoduje nie tylko okresowy zakaz prowadzenia pojazdów, ale będzie wiązało się z koniecznością ponownego nabycia uprawnień do kierowania nimi). Nie sposób przy tym pominąć, że ewentualny wyrok skazujący wiąże się najczęściej z poniesieniem odpowiedzialności o charakterze materialnym. Pokrzywdzony może bowiem dochodzić swych roszczeń zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym. W samym sporze cywilnym, powód – przedkładając prawomocny wyrok skazujący – korzysta z uprawnień, które stawiają go w zdecydowanie lepszej sytuacji procesowej od pozwanego (skazanego). 

 

Rola obrońcy nie sprowadza się jednak wyłącznie do jego udziału w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Występuje on także w postępowaniu wykonawczymkierując np. wniosek o odroczenie wykonania kary bądź o przerwanie jej wykonania, a także o jej odbycie w ramach systemu dozoru elektronicznego (tzw. SDE). Co ważne, często złożenie m.in. wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, powinno zostać poprzedzone podjęciem czynności zmierzających do wykazania, iż zachowanie skazanego uległo poprawie, a jego aktualna postawa daje rękojmię, że więcej nie naruszy porządku prawnego.