OBSŁUGA PRAWNA

Na czym polega?

Jest to stała współpraca pomiędzy Klientem a Adwokatem, oparta na podstawie umowy, obejmującej zakres i sposób realizacji zlecenia.

W okresie jej obowiązywania, Kancelaria – w zależności od treści wzajemnych ustaleń – reprezentuje Klienta na zewnątrz, stanowi jego wsparcie merytoryczne, przedkłada zalecenia, dokonuje analiz prawnych, dochodzi zaspokojenia roszczeń swojego Mocodawcy itp.

Czas trwania obsługi prawnej jest uzależniony od indywidualnych potrzeb Klienta, w szczególności specyfiki jego działalności. Stąd, porozumienie może zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony, ale także do momentu realizacji oznaczonego celu lub celów. 

Rozliczenie następuje np. w umówionych odstępach czasowych.

Jakie są zalety tej formy?

 • możliwość oddelegowania części obowiązków podmiotowi zewnętrznemu (w tym wypadku kancelarii), który w sposób profesjonalny zabezpiecza istotną część interesów Klienta,
 • przeniesienie części odpowiedzialności, w zakresie objętym umową, na Kancelarię, która posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,
 • Klient może skoncentrować się na bieżącym rozwoju swojej działalności, zyskując w ten sposób czas i satysfakcję ze swojej pracy,
 • Kancelaria dostosowuje się do branży, w której działa Klient, specyfiki jego firmy, co zwiększa poczucie komfortu Mocodawcy w zakresie komunikacji i zapewnienia realizacji jego potrzeb,
 • otrzymywane faktury VAT z tytułu obsługi prawnej można rozliczyć w ramach kosztów (usługi prawne są obciążone podatkiem VAT na poziomie 23%).

Dla kogo?

Z tego rodzaju współpracy może oczywiście skorzystać każdy. W praktyce jest to jednak rozwiązanie najbardziej korzystne dla:

 • przedsiębiorców (zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i w formie spółek)
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje),
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • partii politycznych.

Od czego zacząć?

Sposób podjęcia współpracy zależy głównie od możliwości organizacyjnych Klienta. I tak, pierwsze spotkanie może odbyć się w Kancelarii, ale także bezpośrednio w siedzibie Klienta. Co ważne, istnieje również możliwość rozmowy za pośrednictwem urządzeń pozwalających na komunikowanie się na odległość.

Podczas pierwszej konsultacji Klient przedstawia swoje oczekiwania, cel, jaki chce osiągnąć, dzięki współpracy z Kancelarią. Na podstawie rozmowy, strony wypracowują zasady i formę zlecenia, czego efekt stanowi przygotowanie projektu umowy.
Po zaakceptowaniu ostatecznego kształtu, dochodzi do podpisania porozumienia o współpracy.

Jaki jest sposób rozliczenia współpracy?

Strony ustalają sposób rozliczenia w ramach umowy. Najczęściej jest to wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w ustalonych odstępach czasu..

W ramach stałego zlecenia, istnieje możliwość przyjęcia:

 • stawki stałej – bez względu na ilość powierzonych spraw, wysokość wynagrodzenia jest stała,
 • stawki mieszanej – obok stawki stałej, w przypadku przekroczenia określonej liczby czynności lub zleconych spraw, Klient zobowiązuje się do uregulowania dodatkowego (ustalonego wcześniej) honorarium,
 • stawki stałej z tzw. success fee – obok stawki stałej, dodatkowo, w przypadku wygranej, rozliczeniu będzie podlegać procent zasądzonej kwoty stanowiącej przedmiot sporu (tzw. procent od wygranej).