OPINIA PRAWNA


Czym jest?

Na podstawie stanu faktycznego oraz dokumentów przedstawionych przez Klienta, Adwokat ocenia sprawę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dokonuje analizy w zakresie możliwych rozwiązań i sporządza na piśmie dokument opatrzony podpisem Adwokata oraz pieczęcią Kancelarii, który następnie wydaje Klientowi.

 

Jakie są zalety tej formy?

W wyniku skorzystania z tego rodzaju współpracy, Klient otrzymuje analizę prawną przedstawionej przez niego sprawy w formie dokumentu zredagowanego przez profesjonalny podmiot. Uzyskaną w ten sposób opinią można posługiwać się w relacjach z podmiotami trzecimi, na zasadach zawartych w treści dokumentu. 

Jednocześnie Klient, korzystając z tej formy, niejednokrotnie realizuje zasadę „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dzieje się tak najczęściej w przypadku podmiotów zbiorowych, np. na etapie przedsądowym w zakresie oceny zasadności wniesienia powództwa lub przed podpisaniem umowy, w celu ustalenia szans i zagrożeń związanych z jej zawarciem.

Opinia prawna wzmacnia również stanowisko w pertraktacjach ugodowych, a także może służyć jako zalecenie w zakresie działań naprawczych.

 

Dla kogo?

Z tego rodzaju współpracy może oczywiście skorzystać każdy. W praktyce jest to jednak rozwiązanie najbardziej korzystne dla:

  • przedsiębiorców (zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i w formie spółek)
  • organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje),
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • partii politycznych.

 

Gdzie i w jaki sposób możliwym jest jej uzyskanie?

Sposób uzyskania opinii prawnej uzależniony jest możliwości organizacyjnych Klienta, np. jej zredagowanie może być poprzedzone przeprowadzeniem rozmowy w siedzibie kancelarii, obejmującej opis stanu faktycznego sprawy oraz przedłożenie wszelkich niezbędnych dokumentów. Wszelkie zagadnienia oraz dokumenty mogą również zostać przesłane drogą elektroniczną, po uprzednim ustaleniu zasad współpracy.

 

Ważne: przygotowując się do spotkania, warto przygotować wszystkie dokumenty dotyczące sprawy (także ewentualne dowody) – a w przypadku rozmowy „na odległość”, przesłać je przed rozpoczęciem rozmowy – spisać zaistniałe wątpliwości lub pytania, na które w opinia prawna powinna odpowiadać.

 

Jaki jest sposób rozliczenia współpracy?

Strony ustalają sposób rozliczenia w ramach umowy. Najczęściej jest to wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w ustalonym terminie. Wysokość honorarium jest uzależniona od m.in. zakresu opinii, stopnia skomplikowania zagadnienia.