REPREZENTACJA


Na czym polega?

Jest to najczęściej preferowany rodzaj współpracy z adwokatem. Adwokat, w oparciu o informacje przekazane mu przez Klienta, sugeruje w jaki sposób powinna ona przebiegać. Może ona obejmować czynności takie jak:

 • analizę prawną stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta, także w oparciu o przedstawione dokumenty,
 • redagowanie pism przedsądowych (np. wezwanie do zapłaty, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa), sądowych (np. pozwów, wniosków, prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia oraz dalszych pism procesowych, w tym także apelacji, zażalenia), w ramach postępowania egzekucyjnego (np. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargę na czynności, wniosek o podjęcie czynności nadzorczych),
 • konsultacje prawne, 
 • udział w rozprawach,
 • wykonywanie niezbędnych fotokopii akt.

Gdy Klient podejmie decyzję o przekazaniu Kancelarii swojej sprawy do prowadzenia, po ustaleniu sposobu współpracy, sporządzana jest umowa, w której obie Strony regulują zasady obowiązujące w czasie jej trwania.

W rezultacie Klient wie, czego może oczekiwać od Adwokata, jest również informowany jaki jest zakres jego obowiązków, a także w jaki sposób i kiedy powinien uregulować honorarium.

Jakie są zalety tej formy?

Powierzenie przez Klienta reprezentacji Adwokatowi posiada wiele zalet. W zależności od poczynionych przez Strony ustaleń, Adwokat m.in.:

 • sporządza i podpisuje pisma procesowe w sprawie (chyba że koniecznym jest złożenie oświadczenia bezpośrednio przez samego Mocodawcę),
 • uczestniczy w rozprawach, obok lub (gdy nie jest to konieczne, a Klient wyraża taką wolę) zamiast Klienta,
 • negocjuje warunki podczas rozmów ugodowych,
 • odbiera korespondencję w sprawie (chyba że Sąd wymaga osobistego stawiennictwa strony),
 • pilnuje terminów, w których mają zostać zrealizowane określone przez prawo lub sąd czynności,
 • pomaga w rozwiązaniu bieżących problemów, odnoszących się do przedmiotu zlecenia (np. w sprawach rodzinnych Adwokat pomaga w wypracowaniu kompromisowego rozstania, ustaleniu warunków dalszego sprawowania opieki, realizacji kontaktów),
 • udziela wskazówek prawnych w odniesieniu do przedmiotu sprawy, przedstawia konsekwencje określonych działań lub zaniechań.

Powyższe utwierdza, iż jest to rozwiązanie zapewniające Klientowi komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dla kogo?

Dla każdego.

Od czego zacząć?

Najlepiej od umówienia się na spotkanie, które może odbyć się bezpośrednio w siedzibie Kancelarii lub online (za pośrednictwem urządzeń umożliwiających komunikowanie się na odległość). Dopiero bowiem w oparciu o przekazane przez Klienta informacje i dokumenty, Adwokat jest w stanie ustalić, czy i w jakim zakresie konieczne jest zlecenie prowadzenia sprawy.

Podczas pierwszej rozmowy ustalane są najczęściej: przedmiot sprawy, konieczne do podjęcia czynności, sposób rozwiązania problemu, możliwość uzyskania zaplanowanego celu. Z uwagi na tak szeroki zakres, konsultacja stanowi na tym etapie poradę prawną. Oprócz tego, uzgodnieniu podlega kwestia honorarium.

Następnie – co do zasady – Klient otrzymuje w formie załącznika do wiadomości e-mail projekt umowy. Po zapoznaniu się z jego treścią i akceptacją ostatecznej formy, Klient podpisuje z Kancelarią umowę

W ten sposób Klient czuje się bezpiecznie. Posiada pisemny opis współpracy z Kancelarią, zna warunki umowy, wie, czego może oczekiwać oraz jakie koszty będzie musiał ponieść.

Ważne: przygotowując się do spotkania, warto zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące sprawy (także zdjęcia, filmy, nagrania, dane świadków itp.), a w przypadku porady prawnej „na odległość”, przesłać je przed rozpoczęciem rozmowy.

Jaki jest sposób rozliczenia tej formy współpracy?

Wysokość honorarium oraz sposób jego rozliczenia są uzależnione m.in od przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, zakresu planowanych czynności, a także indywidualnych preferencji Klienta.

W ramach zlecenia sprawy wyróżniamy najczęściej:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE – strony ustalają wynagrodzenie, płatne w całości lub w ratach, w wyznaczonym terminie, bez względu na wynik sprawy. 

W ramach rozliczenia ryczałtowego, istnieje możliwość przyjęcia:

 • stawki sztywnej – bez względu na ilość czynności podejmowanych w sprawie, honorarium nie ulega zwiększeniu,
 • stawki mieszanej – honorarium stanowi stawka sztywna, obejmująca niektóre czynności lub określoną ilość czynności oraz stawka dodatkowa, która jest naliczana za pozostałe czynności lub po przekroczeniu czynności mieszczących się w ramach stawki sztywnej.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE PLUS TZW. SUCCESS FEE – strony ustalają, że część wynagrodzenia będzie płatna w całości lub w ratach, w wyznaczonym terminie, bez względu na wynik sprawy, a pozostała część wynagrodzenia będzie uzależniona od sposobu zakończenia sprawy (np. poprzez ustalenie procentowego rozliczenia od zasądzonej kwoty – tzw. procent od wygranej).